Bettina Hellemann Munch

Bettina Hellemann Munch

Dirigent

Tlf.: 7360 8060 / 4095 6109
Email: bettmunch@mail.dk

Jannie Eriksen

Jannie Eriksen

Formand

Tlf.: 26204284
E-mail:eriksen.jannie@jubii.dk

Kontakt vedr. Afbud, hjemmesiden eller mærkedage.

Hanne Sørensen

Hanne Sørensen

Næstformand

Tlf.: 20265390
Email: hanne@soerensen.mail.dk

Kontakt vedr. alt

Magda Philipsen

Magda Philipsen

Kasserer

Tlf.: 4234 0320
Email: Magda.philipsen@gmail.com

Kontakt vedr.: Kontingent og økonomi, fotolister.

Hanne Eriksen

Hanne Eriksen

Job Position

Tlf.: 40926215
Email: hanne.se@hotmail.com

Kontakt vedr.:

VEDTÆGTER FOR JORDRUP SANGKOR

 • 1. Foreningens navn er Jordrup Sangkor, og dens hjemsted er Jordrup.
 • 2. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til den folkelige flerstemmige korsang ved at afholde øveaftener og koncerter.
 • 3. Som medlem af koret kan optages alle, der vil arbejde aktivt for korets formål.
 • 4. Korets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes 3. øveaften efter sæsonstart i efteråret.

På generalforsamlingen har alle medlemmer incl. dirigenten tale- og stemmeret.

Alle vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

 • 5. Den ordinære generalforsamling indvarsles 14 dage før af formanden med følgende dagsorden:
 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Dirigentens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen + 1 suppleant.
 7. Valg af 1 revisor.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Fremtidige arrangementer.
 10. Eventuelt.
 • 6. Koret ledes mellem 2 generalforsamlinger af en bestyrelse på 5. De 4 vælges på generalforsamlingen (altid 2 på valg ad gangen), dirigenten er fast medlem af bestyrelsen. Valgperioden er 2 år, dog således at formand og kasserer ikke må være på valg samme år. Disse 2 er på direkte valg – formand lige år og kasserer ulige år.

Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv med de 2 resterende poster: næstformand og sekretær.

Bestyrelsen indkaldes af formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

 • 7. Regnskabet føres af kassereren. Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august.

Regnskabet revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

 • 8. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
 • 9. Noder, der udleveres til korets medlemmer, er korets ejendom og skal afleveres til formanden ved udmeldelse af koret.
 • 10. Vedtægtsændringer kan ske på en ordinær generalforsamling med simpelt stemmeflertal.
 • 11. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af formanden, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.
 • 12. Koret kan opløses på en ordinær generalforsamling, hvis der er 2/3 af medlemmerne, der stemmer herfor, eller på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 8 dage efter med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Eventuel kassebeholdning og noder overgår til Sydjyske Kreds.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17-09-2014.

Har du spørgsmål eller andre henvendelser? Kontakt os!